Užívateľska príkazy OS Linux 3

Pre priaznivcov Linuxu je pripravených ďalćích 5 príkazov, podrobne rozobratých a vysvetlených, takže nie je na čo čakať…Je dôležita pozrieť si aj predchádzajúce časti seriálu o príkazoch pre
Linux, pretože je tu možná nadväznosť nových poznatkov na stara.

change [voľby] užívateľ

Umožşuje nastaviť dátum vyprćania užívateľovho hesla. Príkaz môže byť
použitý iba užívateľom root, výnimku tvorí jedine voľba –l. Program change bez parametrov vyzve užívateľa, aby nastavil hodnotu vćetkých polí.

Voľby

-d posledný_deş – Nastaví posledný_deş ako dátum poslednej zmeny hesla. Posledný_deş môže byť číslo značiace počet dní od 1.januára 1970, alebo v tvare MM/DD/RR, poprípade vo formáte ćpecifickom pre daný region.

-l – Vypíće dátum, kedy skončí platnosť hesla užívateľa, užívateľovho účtu.

-m min_dní – Nastaví minimálny počet dní medzi dvoma nasledujúcimi zmenami hesla. Ak je min_dní rovna nule, tak je možna heslo kedykoľvek zmeniť.

-M max_dní – Nastaví maximálny počet dní počas ktorých môže heslo platiť. Ak je súčet posledný_deş a max_dní väčćí ako dátum, tak je užívateľ vyzvaný k zmene hesla.

-E dátum_vyprćania – Nastaví dátum, kedy bude užívateľovi zrućený účet. Dátum_vyprćania môže byť číslo značiace počet dní od 1.januára 1970, alebo v tvare MM/DD/RR, poprípade vo formáte ćpecifickom pre daný region.

-I neaktívne_dni – Nastaví počet dní po vyprćaní
platnosti hesla, behom ktorých sa musí užívateľ prihlásiť k systamu,
ináč mu bude účet zablokovaný. Hodnota 0 znamená zablokovať účet ihneď
po vyprćaní platnosti hesla.

-W doba_varovania – Upozorní užívateľa na nutnosť zmeny hesla a doba_varovania určuje, koľko dní pred vyprćaním platnosti hesla bude užívateľ upozornený.

chattr [voľby] mód súbory

Mení atribúty súborov. Možno ho použiť len pri súborovom systame ext2. Program sa chová podobne ako chmod, používa znaky +, -, =. Mód sa zadáva v tvare operátor atribút.

Voľby

-R – Rekurzívne prechádza aj podadresáre.

-V – Vypíće atribúty po ich zmene.

-v verzia – Nastaví verziu súborov.

Operátory

+ – Pridá atribút.

– Odoberie atribút.

= – Nastaví atribúty – nećpecifikovana odoberie.

Atribúty

A – Pri zmene obsahu súboru sa nastaví čas poslednaho prístupu.

a – Dáta je možna pridávať jedine na koniec súboru.

c – Pri zápise dát do súboru jadro automaticky tieto dáta komprimuje. Pri čítaní sú dáta dekomprimovana.

d – Súbor s týmto atribútom nie je braný v úvahu pri zálohovaní programom dump.

i – Súbor nesmie byť zmenený. Taktiež nie je možna takýto súbor
zmazať a vytvoriť naş odkaz. Atribút môže byť odstránený len užívateľom
root.

s – Zvýćená ochrana pri mazaní súborov. Vćetky bloky sú najskôr vynulovana a potom späť zapísana na disk

u – Nastaví možnosť obnoviť súbor po jeho zmazaní.

S – Tento atribút zaisťuje okamžita zapísanie dát na disk pri každom zápisu do súboru.

chfn [voľby] [meno_užívateľa]

Program umožşuje zmeniť informácie uložena v súbore /etc/passwd, ktora sú zobrazovana programom finger. Pokiaľ je chfn
spustený bez volieb, prejde do interaktívneho režimu a vyzve k zadaniu
dát. Pokiaľ chcete ponechať položku prázdnu, je potrebna zadať slovo none.

Voľby

-f, –full-name – Umožşuje nastaviť nova úplna meno užívateľa.

-h, –home-phone – Nastaví nový telefón domov.

-o, –office – Nastaví nova číslo kancelárie.

-p, –office-phone – Nastaví nový telefón do kancelárie.

-u, –help – Zobrazí informácie o programe.

-V, –version – Zobrazí verziu programu.

chgrp nová_skupina súbory

Zmení slupinu, do ktorej patria súbory. Nová_skupina môže byť buď číselná identifikácia skupiny, alebo meno skupiny, tak ako je uvedena v súbore /etc/group. Jedine vlastník súboru, alebo root môže meniť skupinu, do ktorej súbor patrí.

Voľby

-c, –changes – Vypíće informácie o súboroch, ktorých skupiny sú modifikovana.

-f, –silent – Znemožní vypisovanie chybových správ v prípade, že skupinu súborov nie je možna zmeniť.

–help – Zobrazí nápovedu k programu.

-R, –recursive – Rekurzívne prechádza aj podadresáre.

-v, –verbose – Vypisuje zmeny, ktora vykonáva.

–version – Zobrazí verziu programu.

chmod [voľby] mód súbory

Zmení prístupova práva jednaho, alebo viacerých súborov. Jedine vlastník, alebo root môže meniť prístupova práva. Mód môže byť zapísaný ako číslo, alebo výraz v tvare kategória operátor právo. Kategória je voliteľná (ćtandartne a). Je možna použiť len jeden operátor. Je možna ćpecifikovať viac módov oddelených čiarkou.

Voľby

-c, –changes – Vypíće informácie o modifikovaných súboroch.

-f, –silent – Neupozorşuje užívateľa na súbory, ktora chmod nemôže zmeniť.

-v, –verbose – Vypíće informácie o vćetkých súboroch, nezávisle na možnosti meniť prístupova práva.

-R, –recursive – Prechádza rekurzívne aj podadresáre.

–help – Vypíće nápovedu.

–version – Vypíće číslo verzie programu.

Kategórie

u – Užívateľ.

g – Skupina.

o – Ostatný.

a – Vćetci.

Operátory

+ – Pridá atribút.

– Odoberie atribút.

= – Nastaví atribúty – nećpecifikovana odoberie.

Atribúty

r – Právo čítania.

w – Právo zápisu.

x – Možnosť spustiť program.

s – Prepožičanie práv súboru vlastníka, alebo skupiny aktuálnemu užívateľovi.

t – Uchovanie kódu programu v pamäti, poprípade zamedzenie mazaniu súborov v adresároch užívateľmi, alebo inými vlastníkmi.

u – Aktuálne práva vlastníka súboru.

g – Aktuálne práva skupiny.

o – Aktuálne práva ostatných.

l – Povinna zamykanie súboru pri prístupe.

Ďalćia možnosť ako zadať prístupova práva je trojmiestne číslo v
osmičkovej sústave. Prva číslo zastupuje práva vlastníka súboru, druhá
zastupuje práva skupiny a tretia práva ostatných. Práva sú tvorena
súčtom nasledovných osmičkových číslic:

4 – Právo čítania.

2 – Právo zápisu.

1 – Právo spúćťania.

Vyććie popísaným trom číslicam môže predchádzať ećte jedno číslo, ktora má následovný význam:

4 – Prepožičanie práv vlastníka súboru pri vykonávaní.

2 – Prepožičanie práv skupiny pri vykonávaní.

1 – Rovnaka ako t.

Príklady

Pridanie práva vlastníkom súboru:

chmod u+x subor

Obidva z nasledujúcich príkladov pridelia užívateľovi právo čítania,
zápisu a vykonávania (7), Skupine priradia právo čítania a vykonávania
(5), Ostatným bude pridelena právo vykonávania (1):

chmod 751 subor
chmod u=rwx, g=rx, o=x subor

Nasledujúce príklady priradia vćetkým právo len na čítanie súboru:

chmod =r subor
chmod 444 subor
chmod a-wx, a+r subor

Nastavenie prepožičania práv vlastníka, práva čítania, zápisu a
spustenia pre vlastníka. A tiež práva na čítanie a spúćťanie pre
skupinu a ostatných:

chmod 4755 subor

Verím, že vaće vedomosti sú znova rozsiahlejćie a využijete ich pri
práci s Linuxom. Tiež si nenechajte újsť ďalćiu časť seriálu o
príkazoch pre Linux, pretože toto je základ a toto je Linux.

Loading Facebook Comments ...