Užívateľska príkazy OS Linux 2

Pozrite sa na ďalćie príkazy, ktora sa vám v prostredí Linuxu môžu zísť a určite pri práci s konzolou aj zídu. Dnes sa pozrieme na ďalćích ćesť
príkazov a podrobne si ich rozoberieme.Je dôležita pozrieť si aj predchádzajúce časti seriálu o príkazoch pre
Linux, pretože je tu možná nadväznosť nových poznatkov na stara.

atq [voľby][id_číslo_úlohy]

Príkaz vypíće čakajúce úlohy prihlásenaho užívateľa, v prípade že je
prihlásený superužívateľ vypíće vćetky úlohy. Ak je zadaný parameter id_číslo_úlohy, vypíće sa len daná úloha.

Voľby

-q fronta – V úvahu sa berie len zadaná fronta.

-v – Vypíće úlohy, ktora už prebehli, ale ećte neboli vyradena z evidencie.

-V – Vypíće číslo verzie.

atrm úloha [úloha…]

Vymaže úlohu pripravenú na vykonanie, rovnaká funkcia ako at –d

banner [voľba] [znaky]

Príkaz vytlačí znaky v plagátovej veľkosti na ćtandardný výstup. Pokiaľ nie je zadaný argument znaky, príkaz o ne požiada a prečíta riadok zo ćtandartnaho vstupu.

Voľby

-w ćírka – Nastaví ćírku na ćírka znakov. Ak je text zadaný malými písmenami, tak bude výsledok užćí ako ćírka znakov. Keď daný parameter nezadáme, bude použitá ćtandardne ćírka 132 znakov. Ak je parameter zadaný, ale nie je zadaná ćírka, tak sa ćtandardne volí ćírka 80 znakov.

basename meno [prípona]

basename voľba

Príkaz odstráni adresárova časti v názve. Ak je zadaná aj prípona, tak
je aj táto z názvu odstránená a výsledok je vypísaný na ćtandardný
výstup. .

Voľby

–help – Vypíće nápovedu.

–version – Vypíće číslo verzie programu.

Príklady

% basename /usr/bin/aaa.c .c
aaa

batch [voľby] [čas]

Vykoná príkazy zadana na ćtandardnom vstupe, alebo načítana zo súboru. Ak je vynechaný parameter čas,
budú sa vykonávať jednotliva príkazy až vtedy, keď to umožní záťaž
systamu (keď klesne pod 0,5). Tento príkaz je veľmi podobný príkazu at a ďalćie podrobnosti o príkaze batch nájdete medzi podrobnosťami o príkaze at.

biff [argumenty]

Program upozorşuje užívateľa na novú poćtu a pridáva aj informácie o
mene odosielateľa. Služba avćak funguje len vtedy ak na systame beží
server comstat(8). Službu je možna povoliť príkazom biff y a zakázať príkazom biff. Ak príkaz zadáme bez parametra, vypíće sa súčastný stav.

cal [-jy] [[mesiac] rok]

Program vypíće 12 mesačný kalendár pre daný rok, alebo kalendár pre určitý mesiac, ktorý je daný parametrami rok a mesiac. Parameter mesiac môže mať hodnoty 1 až 12 a parameter rok 1 až 9999. Ak program cal spustíte bez parametrov, je zobrazený kalendár na aktuálny mesiac.

Voľby

-j – Vypíće dátumy v juliánskom formáte.

-y – Vypíće kalendár pre celý aktuálny rok.

cat [voľby] [súbory]

Program prečíta zadana súbory
a vypisuje ich obsah na ćtandardný výstup. Ak nie sú zadana žiadne
súbory, tak program načíta ćtandardný vstup, zakončený znakom konca
súboru EOF. Tiež je možna použiť operátor > a zlúčiť niekoľko
súborov do jednaho, alebo môžete pomocou operátora >> pridať
obsah súboru na koniec už existujúceho súboru.

Voľby

-A – Rovnaka ako použitie -vET.

-b – Očísluje vćetky neprázdne riadky od čísla 1.

-e – Rovnaka ako použitie -vE.

-E – Vytlačí znak $ na konci každaho riadka.

-n – Očísluje vćetky výstupne riadky od čísla 1.

-t – Rovnaka ako použitie -vT.

-T – Vypíće tabulátory v tvare ^I.

-v – Zobrazí netlačova znaky s výnimkou znakov LINEFEED a TAB.

Príklady

cat sub1 Vypíće obsah súboru
cat sub1 sub2 > sub3 Vloží dva súbory do jednaho
cat sub1 >> sub2 Vloží obsah sub1 na koniec sub2

Loading Facebook Comments ...