Slovensko

Svadobná cesta plná prekvapení

Svadobná cesta pri mori závidel nám kaľdý, kto to počul! My sme mali viac dôvodov na to, aby sme si naplánovali svadobnú cestu k Jadranskému moru. Po prvé, Arno je odtiaľ a nám sa doposiaľ nepodarilo spoločne nav±tíviť jeho rodisko. Po druhé, mali sme iba päť dní, a po tretie, a to bolo najdôleľitej±ie, Arnovi rodičia vlastnili priamo na pobreľí malý domček. Odísť e±te v deň svadby bol Arnov nápad. Ja som chcela tú noc preľiť v hoteli, ale Arnov bozk bol veľmi sľubný, a tak som sa nakoniec nechala presvedčiť.

Mala som dvadsaťpäť rokov, Arno dvadsaťsedem. Po dvoch hodinách cesty autom Arno odbočil k jednej re±taurácii. Musím si dať kávu, povedal. Okrem toho túľim po svojej manľelke! Objal ma a pobozkal. Nemôľeme predsa tu v aute… ticho som ±epkala. Ale môľeme, odvetil Arno, zatiaľ čo jeho jazyk prechádzal po mojom krku. Môľeme teraz v±ade, sme manľelia, to k tomu patrí. Nervózne som ohmatávala jeho dľínsy, ale ťaľko sa otvárali. Arnova hlava sa vydala smerom dolu, aby mohol bozkávať moje prsia, keď zrazu niekto silno zabúchal na okno auta.

To nás okamľite rozdelilo a ja som si cez seba rýchlo pretiahla svoje tričko. Potom Arno stiahol okno. Priateľsky sa usmievajúci policajt sa na nás blahosklonne pozrel. Tu na parkovisku by ste mali byť zdrľanliví! Manľelia, alebo nie je to ,vzbudzovanie verejného pohor±enia. Jasné? Nahrnula sa mi do tváre krv, ale Arno sa správal pokojne. Potom na±tartoval. O niekoľko kilometrov ďalej sa začalo v motore diať niečo divné. Arno pre±iel ku krajnici, vypol motor a zapol v±etky smerovky na výstrahu, vystúpil a o niekoľko metrov ďalej za autom postavil výstraľný trojuholník. Potom otvoril kapotu auta. Mali sme si predsa len zobrať mobilný telefón, vzdychol a neveselo sa usmial. Dopekla! povedal Arno. Pôjdem k najbliľ±iemu telefónu, ty ostane± tu. Ak by sa niekto zastavil a chcel by ti pomôcť, počkaj najprv na mňa. Som hneď naspäť. Keď Arno po polhodine zaklopal na dvere, na jeho tvári bol pochmúrny výraz. Bude to trochu trvať, povedal. Sú úplne preťaľení, pretoľe sa stalo veľa nehôd. V±etko sa proti nám spiklo.

Znovu sme sa bozkávali. Láska je najlep±í prostriedok na prekonanie náročných situácií! Arno na mňa pôsobil tak deprimovane, ľe som sa rozhodla povzbudiť ho. Rozopla som mu ko±eľu aj dľínsy a pomaly som začala perami ochutnávať jeho telo smerom nadol a maznala sa ústami s jeho údom. Bol veľmi vzru±ený a vytiahol ma hore. Rýchlo mi stiahol nohavice, a keď som si chcela naňho sadnúť, zrazu sa náhle vzoprel a vydal zo seba dlhý vzdych. Neveriacky som sa pozrela na tú nádielku. Je mi to ľúto, mrmlal Arno v rozpakoch, nemohol som to uľ vydrľať. O hodinu neskôr bolo auto v servise a my sme konečne leľali v posteli. Privinula som sa k Arnovi a myslela som si: Sem uľ neprídu ľiadni policajti a nebudú nás ru±iť.

Poloľila som pomaly ruku na Arnovo telo a posúvala som ju niľ±ie, keď som zrazu začula jasný zvuk: chrápanie! Môj manľel jednoducho zaspal! Zvy±ok na±ej svadobnej noci prespal, zatiaľ čo ja som vedľa neho e±te asi hodinu leľala a bojovala so slzami. Ťaľko tomu uveriť, ale zvy±ok cesty uľ prebiehal bez ťaľkostí. Domček sa mi páčil. Zostala som demon±tratívne stáť pred dverami a úpenlivo som čakala, či ma prenesie cez prah. Ale Arno momentálne na takéto nuansy svadobných obradov ani len nepomyslel. Vybalíme sa neskôr! povedal rozhodne. Obleč si teplú bundu, najprv ti ukáľem okolie! Čo mi uľ ostávalo iné ako prispôsobiť sa? Prechádzali sme sa po okolí. Arno poznal kaľdý kameň a kaľdý krík. Keď sme sa večer obaja nahí schovali pod deku, Arno za±epkal: Konečne, e±te som nikdy nespal so svojou ľenou. A ja e±te nikdy so svojím muľom! Blaľene som sa natiahla, moje telo sa oddávalo jeho neľnostiam. Malý domček pri mori bol zaplnený zvukmi na±ej lásky. Potom nás ani nenapadlo, aby sme sa od seba oddelili! A na±ťastie sa nám uľ nič nemohlo stať: vchodové dvere boli zamknuté, strecha vydrľala vietor aj dáľď, a ľiadny policajt nás tu nemohol obviňovať zo vzbudzovania verejného pohor±enia. Keby sme chceli, mohli by sme preľiť celý deň v posteli!

zdroj: eroticke poviedky


Loading Facebook Comments ...